Ανανέωση Σωστικών

Ανανέωση πιστοποιητικών για τα σωστικά –δικαιολογητικά

 

Ο λόγος που απαιτείται η ανανέωση των πιστοποιητικών και κυρίως των σωστικών μέσων είναι συνοπτικά τα ακόλουθα πεδία από την «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW1/1978)».

 1. Οι τροποποιήσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW/ 1978, για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο της χώρας μας με το Π.Δ. 79/2012 (ΦΕΚ Α΄ 137). Οι τροποποιήσεις αυτές υιοθετήθηκαν τον Ιούνιο του 2010 στη Διπλωματική Διάσκεψη του Ι.Μ.Ο. της Μανίλα και επιφέρουν μια σειρά από αλλαγές, στην εκπαίδευση, στην πιστοποίηση και τήρηση φυλακών των ναυτικών.
 2. Οι κυριότερες ημερομηνίες που αφορούν την εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις της αναθεωρημένης Δ.Σ. STCW/ 1978, είναι οι ακόλουθες:

α) Τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012.

β) Από την 1η Ιουλίου 2013, οι νεοεισερχόμενοι στο ναυτικό επάγγελμα, δηλαδή όσοι ξεκινούν την θαλάσσια υπηρεσία ή τη ναυτική εκπαίδευσή τους μετά την ημερομηνία αυτή, πρέπει να ακολουθούν τις νέες διατάξεις περί εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

γ) Ναυτικοί που έχουν ξεκινήσει θαλάσσια υπηρεσία ή τη ναυτική εκπαίδευση πριν την 01-07-2013 ακολουθούν τις προϊσχύουσες διατάξεις περί εκπαίδευσης – πιστοποίησης έως 31-12-2016. Εν λόγω ναυτικοί, για να συνεχίσουν την υπηρεσία τους μετά την ημερομηνία αυτή, εφ΄όσον κριθεί απαραίτητο, θα παρακολουθήσουν κατάλληλη εκπαίδευση ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των γνώσεών τους (refresher training).

 1. Από την Υπηρεσία μας, καταρτίζονται Προεδρικά Διατάγματα (για καθορισμό προϋποθέσεων απόκτησης Α.Ν.Ι.2 και αντίστοιχων δικαιωμάτων υπηρεσίας επί πλοίων), Υπουργικές Αποφάσεις (προγράμματα Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, τύπος πιστοποιητικών) και Εγκύκλιοι (οδηγίες εφαρμογής –ελέγχων Κράτους Λιμένα που προβλέπονται από τις διατάξεις εν λόγω Δ.Σ.), για την εφαρμογή και προσαρμογή προς τις νέες απαιτήσεις της εν λόγω Δ.Σ..
 2. Οι κυριότερες αλλαγές που επιφέρει η αναθεωρημένη Σύμβαση, συνοψίζονται στα εξής:
 • Θέσπιση νέας ειδικότητας, «ειδικευμένου ναυτικού καταστρώματος» (able seafarer deck) και
  «ειδικευμένου ναυτικού μηχανής» (able seafarer engine).
  • Θέσπιση νέων ειδικοτήτων μηχανοστασίου, «ηλεκτροτεχνικού αξιωματικού» και «ηλεκτροτεχνικού
  μέλους πληρώματος» (electrotechnical officer, electrotechnical rating).
  • Διαχωρισμός Κανονισμών (εκπαίδευσης – πιστοποίησης) δεξαμενοπλοίων, ως εξής:

α. πετρελαιοφόρα και χημικά (V/1-1), όπου προβλέπεται κοινή βασική εκπαίδευση και ιδιαίτερη προχωρημένη εκπαίδευση ανά τύπο δεξαμενοπλοίου.
β. υγραεριοφόρα (V/1-2), όπου προβλέπεται νέα βασική και προχωρημένη εκπαίδευση, ειδική για τον συγκεκριμένο τύπο δεξαμενοπλοίου.

Οι ρυθμίσεις της παρ. 2.(γ) ισχύουν και για τα ανωτέρω πιστοποιητικά. Από το νέο εκπαιδευτικό έτος 2013-2014, τα αντίστοιχα ειδικά σχολεία θα προσφέρουν εκπαίδευση σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

 • Οι παλαιοί Κανονισμοί περί επιβατηγών/ οχηματαγωγών (RO – RO) (V/2) και επιβατηγών πλοίων (V/3), ενοποιούνται πλέον σε έναν ενιαίο Κανονισμό (V/2), που αφορά όλα τα επιβατηγά πλοία.
  • Τα πιστοποιητικά Σωστικών – Πυροσβεστικών μέσων δεν θα είναι πλέον απεριορίστου ισχύος, αλλά θα υπόκεινται σε ανά πενταετία θεώρηση, μετά εκπαίδευση, αρχής γενομένης από 01-01-2017. Οι ρυθμίσεις της παρ. 2.(γ) ισχύουν και για τα ανωτέρω πιστοποιητικά.
  • Θέσπιση νέων απαιτήσεων εκπαίδευσης ασφάλειας (security), με εφαρμογή από 01-01-2014, για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί η (γ) σχετική Εγκύκλιος.
 1. Γνωστοποιείται, ότι από τον Σεπτέμβριο 2013, θα έχουν ενσωματωθεί οι νέες απαιτήσεις στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ – ΚΕΣΕΝ – ΣΣΠΜ), ενώ θα δημιουργηθούν, όπου απαιτείται, αντίστοιχα τμήματα κατάλληλης εκπαίδευσης ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των γνώσεων (refresher training).
 2. Επισημαίνεται, ότι δεν απαιτείται η αλλαγή κατεχόμενων πιστοποιητικών, αλλά η θεώρησή τους για ισχύ πέραν της 01-01-2017, θα αποτελεί απόδειξη ότι ο ναυτικός πληροί τις απαιτήσεις της αναθεωρημένης Διεθνούς Σύμβασης. Τα πιστοποιητικά ασφάλειας δεξαμενοπλοίων, επιβατηγών και σωστικών – πυροσβεστικών, λόγω αλλαγής κανονισμών και υποβολής τους σε ανά πενταετία θεώρηση, θα αντικαθίστανται με νέου τύπου, υπό προϋποθέσεις που θα καθορισθούν προσεχώς.
 3. 7. Όσον αφορά τον Κανονισμό Ι/14 (ευθύνες εταιρειών), σημειώνεται ότι έχουν προστεθεί νέες απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες, οι εταιρείες πρέπει να εξασφαλίζουν:
 • ότι οι ναυτικοί που απασχολούνται στα πλοία τους έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση ανανέωσης και εκσυγχρονισμού γνώσεων, όπως προβλέπεται από την Σύμβαση.
  • ότι σε κάθε περίπτωση, η γλώσσα επικοινωνίας (oral communication) πάνω στο πλοίο, τηρεί τις απαιτήσεις του κεφαλαίου V, Κανονισμού 14, παρ. 3 και 4 της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα, 1974 (SOLAS).
 1. Επιπρόσθετα, γνωρίζεται ότι από 01-01-2017, οι Ναυτιλιακές Διοικήσεις θα πρέπει, μέσω διαδικτύου, να παρέχουν τη δυνατότητα επαλήθευσης της αυθεντικότητας των πιστοποιητικών ναυτικών, τα οποία εκδίδουν.
 2. Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, επί των προβλεπόμενων πιστοποιητικών καθώς και των απαιτήσεων ανά πενταετία θεώρησής τους, επισυνάπτεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με σχετικές πληροφορίες σε πίνακα.
 3. Όσον αφορά θέματα ναυτικής εργασίας, η αναθεωρημένη Δ.Σ. εισάγει νέα πρότυπα ιατρικής καταλληλότητας των ναυτικών και απαιτήσεις για την ικανότητα τήρησης φυλακών, επικαιροποιώντας τις ισχύουσες διατάξεις και διαμορφώνοντας ένα ενιαίο και ομοιογενές πλαίσιο απαιτήσεων σε συμφωνία με έτερα υφιστάμενα διεθνή όργανα όπως η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (M.L.C)4 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (I.L.O)5. Επιπλέον η αναθεωρημένη Δ.Σ. καθορίζει όριο κατανάλωσης οινοπνεύματος, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το 0,05% σε ποσοστό συγκέντρωσης οινοπνεύματος στο αίμα ή τα 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο (mg/l) σε ποσοστό συγκέντρωσης οινοπνεύματος στον εκπνεόμενο αέρα.
 4. Επιπλέον, γνωρίζεται ότι νομοθεσία, εγκύκλιοι Υπηρεσίας μας και λοιπό υλικό, που αφορά την εφαρμογή της αναθεωρημένης Δ.Σ. STCW/1978, αναρτώνται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΝΑ όπου παραπέμπει και σχετικό εικονίδιο (STCW).

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση – συμπλήρωση του Κανονισμού Εκπαίδευσης των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ)

Προκειμένου να ενσωματωθούν οι αλλαγές της αναθεωρημένης Δ.Σ. STCW 1978 (2010 τροποποιήσεις Manila), τροποποιούμε – συμπληρώνουμε την εις το προοίμιο της παρούσης αναφερόμενη (1γ) Υπουργική Απόφαση ως ακολούθως:

Ι. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άρθρο 9

Κύκλοι σπουδών

 1. Οι κύκλοι σπουδών, οι τομείς εκπαίδευσης, οι ώρες διδασκαλίας και η διάρκεια κάθε κύκλου καθορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
 2. Οι τομείς εκπαίδευσης Α1, Α2, Α3 και Α4 συγκροτούν το Βασικό Κύκλο σπουδών των ΔΣΕΝ/ ΣΠΜ. Ο Βασικός Κύκλος σπουδών είναι ενιαίος και αδιαίρετος ως προς τους επιμέρους τομείς εκπαίδευσης. Οι τομείς εκπαίδευσης του Βασικού Κύκλου είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Ο Βασικός Κύκλος συμπληρώνεται από τον τομέα εκπαίδευσης θεμάτων ασφάλειας πλοίων επιπέδου Β (Α5) όπως αυτός περιγράφεται στη παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.

3.Προϋποθέσεις φοίτησης

α. Στο Βασικό κύκλο φοιτούν όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση για την έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου. Η παραπάνω υποβολή αιτήσεως γνωστοποιείται στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ με Υπηρεσιακό Σημείωμα της ΥΝΑ/ΔΝΕΡ ή Απογράφουσας Λιμενικής Αρχής στο οποίο θα αναγράφεται η λέξη «ΙΚΑΝΟΣ» ως βεβαιωτικό της κατάστασης καλής υγείας και αρτιμέλειας του υποψήφιου.

β. Στο κύκλο Σωστικών, τομείς Β1 ή Β2 φοιτούν όσοι ναυτικοί έχουν θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους, είναι ηλικίας δεκαοχτώ (18) ετών και έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία το Βασικό Κύκλο.

γ. Στους κύκλους Προχωρημένης Πυρόσβεσης και Α΄ Βοηθειών φοιτούν όσοι ναυτικοί έχουν κριθεί ικανοί για απόκτηση διπλώματος Ε.Ν. σύμφωνα με την παράγραφο 2(β) του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού και έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία το Βασικό κύκλο.

 1. Η εκπαίδευση είναι θεωρητική και πρακτική και σύμφωνη με την αναλυτική ύλη των κύκλων ανά τομέα εκπαίδευσης που καθορίζεται στα παραρτήματα 1 έως και 4 του παρόντος κανονισμού.
 2. Κύκλος Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων Ανά πενταετία άπαντες οι κάτοχοι πιστοποιητικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ οφείλουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς τον Κύκλο Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων. στους τομείς εκπαίδευσης των κύκλων του πιστοποιητικού που κατέχουν, των οποίων έχει παρέλθει η πενταετής ισχύς.

Οι τομείς εκπαίδευσης, η διάρκεια και η κατανομή των ωρών διδασκαλίας καθορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Η αναλυτική ύλη του Κύκλου Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων καθορίζεται ανά τομέα εκπαίδευσης στο παράρτημα 5 του παρόντος κανονισμού.

 1. Προϋποθέσεις φοίτησης στον Κύκλο Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων. Οι υποψήφιοι προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής οφείλουν να έχουν πραγματοποιήσει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) μηνών κατά την προ της αιτήσεως πενταετία. Σε αντίθετη περίπτωση, απαιτείται επιτυχής επαναφοίτηση στους αντίστοιχους κύκλους και τομείς εκπαίδευσης της παρ. 1, του παρόντος άρθρου.
 2. Επιτρέπεται η φοίτηση στους τομείς εκπαίδευσης του Κύκλου Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων και πριν από τη συμπλήρωση τη πενταετίας, υπό την προϋπόθεση της τρίμηνης θαλάσσιας υπηρεσίας και μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου ναυτικού ο οποίος μπορεί να επιλέξει φοίτηση σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης ή μόνο σε αυτούς των οποίων λήγει η ισχύς.
 3. Τομέας εκπαίδευσης επί θεμάτων ασφάλειας πλοίων επιπέδου Β. Η πιστοποίηση σε θέματα ασφάλειας πλοίων επιπέδου Β είναι υποχρεωτική για όλους τους ναυτικούς οι οποίοι παρακολουθούν το βασικό κύκλο. Η αναλυτική ύλη του τομέα ασφάλειας πλοίων επιπέδου Β καθορίζεται στο παράρτημα 6 του παρόντος κανονισμού.

ΙΙ. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άρθρο 14

Πιστοποιητικά

 1. Η Δ/νση Σπουδών μετά το πέρας των εξετάσεων παραδίδει τους Πίνακες Επιτυχόντων του άρθρου 12 παρ. 10 (β) του παρόντος στο Γραφείο Γραμματείας, όπου αφού διαπιστωθεί από τα τηρούμενα σε αυτό στοιχεία ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, για την έκδοση Πιστοποιητικού, εκδίδει αυτό σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

2.α) Στους σπουδαστές που αποφοιτούν με επιτυχία από τη Σχολή χορηγείται σχετικό Πιστοποιητικό το οποίο υπογράφεται από το Δ/ντή Σπουδών και θεωρείται από τον Διοικητή της Σχολής. Κάθε πιστοποιητικό σφραγίζεται στην αντίστοιχη θυρίδα του κύκλου σπουδών που παρακολούθησε ο σπουδαστής, μετά το πέρας της επιτυχούς παρακολούθησης των ενδιαφερομένων. Ομοίως, κάθε κύκλος (πλην Α΄ Βοηθειών) υπογράφεται και σφραγίζεται στην πίσω σελίδα του πιστοποιητικού και έχει πενταετή διάρκεια.
β) Η ισχύς κάθε κύκλου του πιστοποιητικού είναι πενταετής,  για την ανανέωσή του, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να φοιτήσουν επιτυχώς στους αντίστοιχους τομείς εκπαίδευσης του Κύκλου Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων κατά τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 6, του άρθρου 9.

 1. Η Γραμματεία της Σχολής τηρεί αρχείο αντιγράφων των Πιστοποιητικών και θεωρήσεων που εκδίδει στους αποφοιτούντες σπουδαστές.
 2. Σε περίπτωση απώλειας του Πρωτότυπου Πιστοποιητικού η Σχολή μπορεί να εκδώσει επικυρωμένο αντίγραφο βάσει των τηρουμένων σε αυτή στοιχείων, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 3. Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν πριν τη θέση σε ισχύ της παρούσας, ισχύουν μέχρι την 31-12-2016. Οι κάτοχοί τους εφοδιάζονται με νέα πιστοποιητικά, αφού φοιτήσουν επιτυχώς στους αντίστοιχους τομείς εκπαίδευσης του Κύκλου Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων κατά τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 6, του άρθρου 9.».
 4. Στους φοιτούντες σε προχωρημένο κύκλο (κύκλοι Σωστικών και Προχωρημένης Πυρόσβεσης) κατά την έκδοση του νέου πιστοποιητικού στην οπίσθια όψη σφραγίζεται και ο Βασικός Κύκλος όπου ως ημερομηνία ισχύος αυτού αναγράφεται αυτή της πενταετίας από της αρχικής ισχύος του Βασικού Κύκλου η οποία αναγράφεται στο παλαιό πιστοποιητικό το οποίο κατέχει ο υποψήφιος και οπωσδήποτε όχι πέραν αυτής της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Το παλαιό πιστοποιητικό αποσύρεται με μέριμνα της γραμματείας πριν από την παράδοση του νέου πιστοποιητικού.

Κατάλογος πιστοποιητικών ή αποδεικτικών εγγράφων που απαιτούνται από την Σύμβαση STCW

Ο κατάλογος περιέχει όλα τα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα που περιγράφονται στην Σύμβαση που επιτρέπουν στον κάτοχο να υπηρετεί με συγκεκριμένα καθήκοντα σε πλοία. Τα πιστοποιητικά υπόκεινται στις απαιτήσεις του κανονισμού Ι/2 σχετικά με την γλώσσα και τη διαθεσιμότητά τους στην αρχική τους μορφή. Ο κατάλογος επίσης αναφέρει τους σχετικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις για επικύρωση για αναγνώριση, καταχώρηση και επανεπικύρωση (ανά πενταετία θεώρηση) των πιστοποιητικών.

Περισσότερα για την ύλη, τους κύκλους και τις ώρες διδασκαλίας μπορείτε να διαβάσετε εδώ: «Τροποποίηση – συμπλήρωση του Κανονισμού Εκπαίδευσης των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ)»

Ακόμα, διαβάστε για την «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση εδώ: «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW1/1978)».

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com